Státnice na katedře měření

 

Průběh bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  na katedře měření ČVUT FEL v Praze

Státní zkoušky se řídí směrnicemi děkana

http://www.feld.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceBSZZ.html

http://www.feld.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceMSZZ.html

1.    Po představení studenta předsedou komise je student vyzván, aby stručně prezentoval svou práci. Prezentace  je časově omezena na dobu 10 minut.

Doporučené body prezentace:

  • název práce
  • motivace a zadání práce (co bylo v zadání, k čemu to bude dobré)
  • stav dané problematiky ve světě (jak to dělají jiní)
  • metodika zpracování úkolu, dílčí cíle (jak jsem se rozhodl postupovat, v čem chci předčít známá řešení)
  • teoretický rozbor, popis experimentů a/nebo technického řešení
  • dosažené výsledky a jejich vyhodnocení
  • závěr (splnění zadání, výhled do budoucna)

Rozsah prezentace je cca 10 snímků v Power Pointu.

2.   Po prezentaci předseda komise vyzve vedoucího práce a oponenta k přečtení posudků.

3.   Následuje vlastní obhajoba práce. Každý uchazeč obdrží v řádném termínu posudky. Předem si připraví své reakce a odpovědi a prodiskutuje je se svým vedoucím. (Každý by měl mít posudky s sebou vytisknuté a měl by mít připraveny své poznámky k obhajobě). Student reaguje na připomínky v posudcích, obhajoba se většinou vede formou otevřené diskuse mezi uchazečem a oponentem.

4.   Volná rozprava k  práci, do které se zapojují všichni členové komise, student reaguje na připomínky a dotazy.

5.   Po prodiskutování a zodpovězení všech dotazů předseda ukončí obhajobu  práce a vyzve členy komise ke kladení otázek ze stanovených tematických okruhů. Otázky jsou kladeny s cílem ověřit schopnost studenta získané znalosti aplikovat a chápat jejich souvislosti. Proto není vhodné se při odpovědích zaměřovat na podružné detaily. Kladené otázky mají často spojitost s tématem obhajované práce. Student odpovídá bez přípravy.

6.   Po neveřejné poradě komise předsedající studentovi oznámí, zda uspěl nebo neuspěl při zkoušce. Teprve po obhajobě všech prací v jedné komisi a v daném dnu jsou studenti seznámeni se svým detailním hodnocením.

Pozn.:

Obhajoba vlastní práce obvykle trvá asi  polovinu plánované doby SZZ. 

Student během prezentace stojí čelem ke komisi, pokud používá k prezentaci ukazovátka, otáčí se ke komisi  bokem, nikoli zády. Prezentaci si předem včas vyzkouší se svým školitelem. Nečte text z plátna ani z monitoru. Projev studenta by měl být dostatečně hlasitý a srozumitelný. Pro promítanou prezentaci je třeba volit dostatečnou velikost fontu, aby byl text na plátně dobře čitelný.

Během prezentace by student měl prokázat, že se orientuje v řešené problematice. Prezentace by neměla obsahovat dlouhé textové sekvence, je vhodné použít odrážky a  použít názorné obrázky a grafy. Prezentace by měla zaujmout a měla by zřetelně dokumentovat výše uvedené body. Způsob prezentace závěrečné práce má značný vliv na celkové hodnocení uchazeče. Ve vlastní prezentaci student nereaguje na posudky - na to je správný čas až po přečtení posudků.

Délka prezentace je závazná a zohledňuje se při celkovém hodnocení uchazeče.

Doporučujeme společenské oblečení. V letních měsících je pro pány vhodná bílá košile s krátkými rukávy doplněná střízlivou kravatou a dlouhé kalhoty tmavé barvy. Sako je vítáno, dle klimatických podmínek ho student může odložit. Instrukce pro dámy nejsou potřeba.

Občerstvení během obhajob zajišťuje katedra. Studenti mohou zajistit symbolický přípitek při vyhlašování výsledků na konci zkušebního dne.

Související informace o kvalifikačních pracích: http://measure/cs/vyuka/predmety/x38bap

Tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce pro bakalářský studijní program Kybernetika a robotika  jsou na http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachelor/topicsKR.html

Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce v magisterském studijním programu Kybernetika a robotika jsou na http://www.fel.cvut.cz/cz/education/master/topicsKR.html

Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce v magisterském studijním programu Inteligentní budovy jsou na
http://www.feld.cvut.cz/education/master/topicsIB.html

 

24.5.2010                                                                   prof. Pavel Ripka