A5M38MEB Měření v budovách

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A5M38MEB
Název: 
Měření v budovách
Garant: 
Kašpar P.
Vyučující: 
Kašpar P.
Kredity: 
4
Rozsah: 
2+1
Semestr: 
Z
Zakončení: 
KZ
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
PV

 

Proč zvolit tento předmět?
Předmět je určen studentům magisterského předmětu Inteligentní budovy, kteří v bakalářském studiu nezískali základní informace o měření elektrických a neelektrických veličin a nepoznali ovládání, vlastnosti a funkci základních měřicích přístrojů. V tomto předmětu si student uvedené znalosti doplní. Absolvování tohoto předmětu usnadní resp. umožní úspěšné studium a pochopení povinného předmětu A5M38SZS Senzory a sítě .

Organizace cvičení
Cvičení jsou organizována formou soustředění ve dvou tříhodinových termínech. Cvičení nejsou rozvrhována, termíny se domlouvají podle možností studentů. Soustředění probíhají v závěru semestru, kdy už jsou cvičená témata odpřednášena. Další potřebná teorie k úlohám je vysvětlena v rámci přednášky před soustředěním.

Podmínky klasifikovaného zápočtu
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování laboratorních cvičení a zpracování naměřených údajů. Klasifikace podle stupnice ECTS je provedena podle výsledků zápočtového testu. 

Podklady k přednáškám:

Přednáška 1 - Cíle předmětu, veličiny důležité pro měření v budovách, přesnost měření  
Přednáška 2 - Měřicí zesilovače a převodníky
Přednáška 3 - Měření stejnosměrného a střídavého napětí
Přednáška 4 - Měření proudu, měření kmitočtu a fáze
Přednáška 5 - Měření odporu a impedancí
Přednáška 6 - Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky
Přednáška 7 - Měření výkonu elektrického proudu a spotřeby elektrické energie
Přednáška 8 - Analogový osciloskop, spektrální analyzátor a nízkofrekvenční generátory
Přednáška 9 - Principy odporových, kapacitních a indukčnostních senzorů a jejich vyhodnocení
Přednáška 10 - Optoelektrické senzory 
Přednáška 11 - 14 - Protipožární senzory, senzory plynů, detektory pohybu a další senzory pro zabezpečení

Návody k úlohám na cvičení:

1. Měření analogovým  a číslicovým osciloskopem
2. Měření napětí a proudů reálnými přístroji 
3. Měřicí zesilovače
4. Vyhodnocení změny odporu odporového snímače
5. Číslicový měřič impedancí a admitancí - vektorvoltmetr
6. Měření výkonu nesouměrné 3-fázové zátěže, demonstrace funkce statického elektroměru