A3B38PRT Přístrojová technika

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3B38PRT
Název: 
Přístrojová technika
Garant: 
Roztočil J.
Vyučující: 
Platil A., Roztočil J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
PO

Od Zimního semestru 2016/17 jsou materiály kurzu umístěny a aktualizovány na serveru moodle:: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=771

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální osnovy přednášek:

1.   Přístrojová technika a systémy sběru dat - úvod. Automatizace laboratorních experimentů. Standardy pro systémy sběru dat (IEEE 488.1, LXI)
2.   Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.1 a 488.2, SCPI)
3.   Standardy pro programování systémů sběru dat - pokračování (VXI Plug&Play, VISA, IVI).
4.   OS pro systémy sběru dat. RT OS (LabVIEW RT, RTX), OS pro vestavěné (embedded) aplikace.
5.   Možnosti vývoje aplikačních programů pro systémy sběru dat. Použití jazyka C/C++ (Win API, POSIX). Pokročilé techniky programování.
6.   Integrované vývojové systémy pro tvorbu aplikačního SW. Použití textově a graficky orientovaných vývojových prostředí (LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink).
7.  

Modulární systémy pro sběr dat, sériová rozhraní, bezdrátové měřicí moduly. Virtuální měřicí přístroje.

8. Vybrané přístroje pro laboratorní měřicí systémy. Generátory, zdroje, elektronické zátěže, analyzátory výkonu, osciloskopy.
9.  

Struktura multifunkčních měřicích modulů a jejich programování.

10.   Připojení inteligentních senzorů k distribuovanému měřicímu systému.
11.  

Analogové obvody pro zpracování signálů ze senzorů. Rušení a jeho potlačování.

12.   Digitalizace analogového signálu, vybrané A/D a D/A převodníky. Metody číslicového zpracování signálů.
13.   Interpretace dat a metody zlepšení přesnosti měření. Linearizace, autokalibrace.
14.   Integrace systému pro měření, sběr a zpracováni dat, praktické aspekty návrhu a realizace.

Osnovy cvičení:

1.   Seznámení s vývojovými prostředími (LabWindows, LabVIEW) pod OS WindowsXP a Linux (distribuce RedHat), kartou IEEE488 a používanými přístroji
2.   Samostatná úloha č. 1: Naprogramování přístroje s rozhraním IEEE 488, RS-232, Ethernet nebo USB; základní techniky programování.
3.   Samostatná úloha č. 1: Přenos jednotlivých odměrů.
4.   Samostatná úloha č. 1: Využití stavových registrů pro indikaci událostí.
5.   Samostatná úloha č. 1: Přenos bloků dat.
6.   Samostatná úloha č. 1: Testování aplikace.
7.   Prezentace úlohy č. 1.
8.   Samostatná úloha č. 2: Systém na bázi PCI nebo PXI - inicializace desky, jednokanálové a vícekanálové měření stejnosměrných napětí.
9.   Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - vícekanálová měření časově proměnných signálů.
10.   Samostatná úloha č.2: Systém na bázi PCI nebo PXI - dokončení a prezentace
11.   Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485, úvod.
12.   Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA nebo ADVANTECH.
13.   Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - vývoj a ladění aplikace pro sběr dat pomocí modulů TEDIA - pokračování.
14.   Samostatná úloha č. 3: Distribuovaný měřicí systém se sběrnicí RS-485 - dokončení a prezentace.

 

Materiály k přednáškám

Server Mersys.

 

Materiály ke cvičením

O studijních materiálech a důležitých dokumentech budete informováni v průběhu přednášek a cvičení.

 

Zkouška a známka:

Krátký test (v 7. až 8. týdnu semestru): max. 20 bodů

+ Individuální projekty (celosemestrální): max. 30 bodů (kritéria: funkčnost, dokumentovaný kód, přívětivé GUI)

+ Závěrečný zkouškový test: max. 50 bodů

CELKEM: max. 100 bodů   -  známka podle pravidel ECTS .

Hodnocení předmětu
=======================================
  Test                                        20 b.
  Řešení zadané úlohy                30 b.
  Celkem ze cvičení                    50 b.
  Zkouška                                  50 b.
  Celkem                                 100 b.

Výsledné hodnocení dle ECTS:
========================================
 Výborně (A)                          100-90 b. 
 Velmi dobře (B)                       89-80 b. 
 Dobře (C)                                79-70 b. 
 Uspokojivě (D)                         69-60 b.
 Dostatečně (E)                        59-50 b.
 Nedostatečně (F)                      < 50 b.

Hodnocení úloh:
========================================
- Splnění zadání
- Program srozumitelný a komentovaný
- Přehledné GUI
- Prezentace úkolu (*.ppt, *.pdf) 

Literatura:

[1]   J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems. Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969 (Dostupné online z IP adres ČVUT na  http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750657969 .)
[2]   R.B. Northrop: Introduction to Instrumentation and Measurements. CRC 2005, ISBN: 978-0849337734
[3]   H.R. Taylor: Data Acquisition for Sensor Systems. Springer 1997, ISBN: 978-0-412-78560-3
[4]   V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.