A0M38MET Metrologie

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A0M38MET
Název: 
Metrologie
Garant: 
Boháček J.
Vyučující: 
Boháček J., Sedláček R.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z,L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
V

Program přednášek

1. Úvod. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Mezinárodní soustava jednotek (SI).
2. Etalony elektrických veličin. Kvantové etalony napětí a odporu.
3. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity. Etalony transferové a skupinové.
4. Měřicí metody.
5. Chyby přímých statických měření. Chyby systematické a náhodné. Allanova variance.
5. Chyby nepřímých měření, zákon šíření chyb měření.
7. Nejistoty měření. Zákon šíření nejistot.
8. Vyhodnocování nejistot metodou Monte Carlo.
9. Indukční poměrové prvky a optimalizace jejich metrologických parametrů.
10. Měření proudu. Proudové váhy, elektronický kilogram.
11. Napěťové kompenzátory. Měření napětí a výkonu v oblasti zvukových kmitočtů.
12. Měření aktivních elektrických veličin s nesinusovými průběhy.
13. Můstky pro měření odporu a kapacity. ¨
14. Koaxiální můstky.

 

Program cvičení

1. Úvodní cvičení. Předpisy pro metrologické zkoušky měřicích přístrojů.
2.  Kalibrace číslicových voltmetrů.
3.  Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.
4.  Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.
5.  Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.
6.  Termoelektrický transferový etalon.
7.  Skupinový etalon napětí.
8.  Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.
9.  Kompenzátor s Hamonovými transferovými etalony.
10. Kalibrace indukčních děličů napětí (odvození, měření).
11. Nejistoty měření (příklady výpočtu).
12. Nejistoty měření (příklady výpočtu).
13. Návštěva Českého metrologického institutu.
14. Diskuze, zápočet.

 

Literatura:

[1] Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2013.
[2] Chudý, V. - Palenčár, R. - Kureková, E. - Halaj, M.: Meranie technických veličín. Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava 1999.
[3] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties. Theory and Practice. Springer Science and Media, New York 2005.
[3] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,   http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.
[4] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the " Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,
 http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.
[5] Awan, S. - Kibble, B. - Schurr, J.: Coaxial Electrical Circuits for Interference-Free Measurements. IET Electrical Measurement Series 13. IET, Londýn 2011.

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

Absolvování všech cvičení (v případě omluvené absence možnost náhrady). Úspěšná prezentace záznamů o provedených měřeních a jejich výsledcích.

 

Zkouška:

Požadavky ke zkoušce odpovídají programu přednášek a cvičení. Zkouška má formu písemného testu s maximálním ziskem 100 bodů. Známka  v klasifikačních stupních ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS    A            B                    C                D                   E            F

Bodové hodnocení         100-90    89-80            79-70        69-60            59-50       < 50
Slovně                         výborně    velmi dobře    dobře    uspokojivě    dostatečně    nedostatečně

 

Další studijní materiály:

 Tematický okruh č. 1
 Tematický okruh č. 2
 Tematický okruh č. 3
 Tematický okruh č. 4
 Tematický okruh č. 5
 Tematický okruh č. 6 
 Tematický okruh č. 7
Tematický okruh č. 8