Informace pro řešitele bakalařských a diplomových prací aneb jaké jsou požadavky na závěrečné kvalifikační práce

Vážené studentky, vážení studenti,

velice si vážíme toho, že jste si vybrali téma své závěrečné kvalifikační práce z nabídky témat, které studentům nabízí právě katedra měření. Vzhledem k tomu, že každý rok se každý z Vás potýká s problémem, jak vlastně má takováto práce vypadat, jaký má mít předepsaný formát, dovolili jsme si níže uvést základní pravidla, zásady a doporučení, která je nutné při vypracování Vaší práce respektovat.

Obecná pravidla a zásady

Metodický pokyn "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací"
Obecné studijní předpisy na ČVUT (zejména čl. 20 až 23)
Prezentace "Jak psát práci a jak prezentovat" - návod, čeho vyvarovat při psaní práce a  při vlastní prezentaci 

Veškeré kvalifikační práce lze vypracovat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.
Práce musí vždy obsahovat tyto části:

 • zadávací formulář  - originální zadání práce (do elektronické verze nutno naskenovat)
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce v české jazyce (viz. Metodický pokyn) - anglická verze dokumnetu (  formát MS Word,  formát PDF)
 • poděkování vedoucímu práce a dalším osobám (nepovinné)   
 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • seznam obrázků, seznam tabulek (nepovinné)
 • úvodní rozbor zadané problematiky – současný stav ve světě (state of the art)
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků (včetně zdůvodnění, proč případně některá část zadání nemohla být zcela splněna)
 • seznam použité literatury
 • seznam použitých symbolů a zkratek (nepovinné)
 • případné přílohy práce (přílohy se nepočítají do rozsahu práce)

V práci musí být jasně formulovány: cíl, způsob řešení a dosažené výsledky. Musí být zřejmé, co jsou převzaté a co Vámi dosažené výsledky. Je nutné korektně zacházet s pojmy a termíny. Každý speciální termín (zejména zkratka) má být v místě svého prvního užití v práci definován. 

Kvalita práce nespočívá v její délce a v množství převzatého materiálu. Práce by měla především jasně ukázat Váš vlastní přínos. Úvodní rozbor by měl vycházet z nejnovější odborné literatury včetně časopiseckých článků – nestačí pročíst skripta nebo materiály na webu. Měli byste ukázat znalost toho, co je současná špička v oblasti Vaší práce a v čem je Vaše technické řešení přínosem.

Některé přílohy mohou být jen na CD: např. výkresy, podrobné výsledky rozsáhlých měření, komentované zdrojové kódy, katalogové listy použitých součástek. Pokud student použil k práci jakoukoliv literaturu staženou z webu a nepodléhající copyrightu, příslušný soubor by měl být na CD.

Podle zákona jsme povinni všechny kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) práce zveřejňovat. Je tedy třeba myslet na to, že by se v jejich textu neměly vyskytovat důvěrné informace. Ty je možno uvést v přílohách, které zveřejňovat nebudeme.

Odděleně se číslují obrázky a tabulky. Doporučuje se užít standardních textových šablon. Při psaní dodržujte pravidla českého pravopisu a zásady psaní odborných textů.

Dejte text své práce včas přečíst svému vedoucímu a pokud možno reagujte na jeho připomínky.

Citace jiných zdrojů - pozor na plagiátorství !!!

Je třeba pečlivě uvádět odkazy na zdroje informací (literaturu). Způsob citování literatury dohodněte s Vaším vedoucím a v celé práci ho pak důsledně dodržujte. Necitujte zdroje „z druhé ruky“ – všechny citované práce byste měli přečíst a mít k dispozici. Pokud jste např. nepřečetli celou citovanou knihu, uveďte konkrétní kapitolu nebo rozsah stránek.

Doslovné citace z jiných textů je nutno uvádět v uvozovkách s identifikací zdroje, v tomto případě i s číslem strany.  V titulku převzatých obrázků důsledně citujte zdroj - v případě překreslených obrázků uveďte např. „ ... podle [1] ..." tj. tzv. Vancouverský způsob citování, eventuelně  "...podle (Nováček, 2007) ..." tj. tzv . Harwardský způsob citování.

Nestačí na konci práce uvést seznam literatury - je třeba také v samotné práci na tuto literaturu odkazovat všude tam, kde je to relevantní. Nedodržení těchto zásad může vést k vrácení práce nebo i k obvinění z plagiátorství. Více o plagiátorství si můžete přečíst na portálu INFOGRAM podporovaným MŠMT. Další informace na toto téma lze nalézt např. na stránkách IEEE - sekce nebo zde je odkaz na pěknou prezentaci týkající se této problematiky.

Jak citovat zdroje  - užitečné odkazy :

Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2
Citation linker - automaticky vygeneruje citace na základě Vámi zadaných údajů o publikaci
Generarátor citací  - automaticky vygeneruje citace na základě Vámi zadaných údajů o publikaci

 

 

Specifika bakalářské práce - požadovaný formát

Informace o státní závěrečné zkoušce - viz. Směrnice děkana pro bakalařské závěrečné zkoušky na ČVUT FEL 

Závěrečná práce zpravidla v rozsahu 20 až 50 stran ve formátu A4 (bez příloh) vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou musí obsahovat:

 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce  v souladu s  Metodickým pokynem  č. 1/20
 • korektní citace použitých pramenů (v souladu s  Metodickým pokynem  č. 1/20)
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury.

Závěrečná práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu .pdf do informačního systému KOS - technické detaily sdělí katedra obhajoby.

Aktuální témata nabízených bakalářských prací

 

 

Specifika diplomové práce - požadovaný formát

Informace o státní závěrečné zkoušce - viz. Směrnice děkana pro magisterské závěrečné zkoušky na ČVUT FEL 

Závěrečná práce zpravidla v rozsahu 40 až 80 ve formátu A4 (bez příloh) vytištěná oboustranně zpravidla fontem 11 a svázaná v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou musí obsahovat:

 • obsah včetně seznamu případných příloh
 • zadávací formulář
 • anotaci v jazyce českém nebo slovenském a jazyce anglickém
 • prohlášení o samostatném zpracování práce  v souladu s  Metodickým pokynem  č. 1/20
 • korektní citace použitých pramenů (v souladu s  Metodickým pokynem  č. 1/20)
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • popis řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury.

Závěrečná práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních jak v papírové, tak elektronické verzi ve formátu .pdf do informačního systému KOS - technické detaily sdělí katedra obhajoby.

Aktuální témata nabízených diplomových prací