Katedra měření – K13138

Informace o studiu na Katedře měření  

 

 

Katedra měření zajišťuje v rámci 3. ročníku bakalářského studijního oboru Kybernetika a měření specializované předměty:

 

X38PIN – Přenos informace (5.semestr)

 

Jedná se o povinný předmět studijního oboru Kybernetika a měření.

 

Anotace:
Po krátkém úvodu z teorie informace je výuka zaměřena na teoretické a praktické poznatky v oblasti komunikace v distribuovaných systémech. Důležitými kapitolami je přehled přenosových cest, kódování a dekódování analogových a číslicových signálů. Vrstvová architektura ISO včetně popisu používaných fyzických vrstev a jejich aplikací v distribuovaných systémech. Cvičení jsou orientována na aplikace v distribuovaných systémech pro měřicí a řídicí techniku.

 

Bližší informace naleznete na http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/47/p14779.html.

 

 

X38ZS – Zpracování signálu a obrazu (6.semestr)

 

Jedná se o povinný předmět studijního oboru Kybernetika a měření.

 

Anotace:
Předmět sestává ze dvou částí, které zajišťují katedra měření a katedra kybernetiky. V první se studenti seznámí se základy číslicového zpracování signálů (vzorkování a rekonstrukce signálu, DFT a FFT, číslicové filtry, zpracování stochastických signálů). Ve druhé je kladen důraz na obrazy jako prakticky důležitý případ 2D signálů. Jedná se zejména o pořízení obrazu, lineární i nelineární metody předzpracování a komprese obrazu. Důraz je kladen na praktické aplikace.

 

Bližší informace naleznete na http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/53/p15389.html.

 

 

X38MSP – Měřicí systémy a jejich programování (5.semestr)

 

Jedná se o povinně volitelný předmět studijního oboru Kybernetika a měření.

 

Anotace:
Bez číslicových měřicích systémů (a měřicí části řídících systémů) není možná automatizace výroby, kontrola kvality, ani vývoj a výzkum. Záměrem předmětu je seznámit studenty s různými typy systémů pro měření, sběr a zpracování dat, s jejich vlastnostmi, možnostmi programování a typickými aplikacemi. Cvičení jsou zaměřena na programování nejrozšířenějších typů systémů s pomocí různých vývojových nástrojů a budou realizována formou samostatných řešení zadaných úkolů.

 

Bližší informace naleznete na http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/45/p14537.html.

 

 

X38MIP – Mikroprocesory v přístrojové technice (6.semestr)

 

Jedná se o povinně volitelný předmět studijního oboru Kybernetika a měření.

 

Anotace:

V předmětu je prezentována problematika použití mikroprocesorů a jednočipových mikropočítačů v měřicích přístrojích. V přednáškách je vysvětlen princip funkce jednotlivých hardwarových komponent mikropočítače s ohledem na jejich vzájemnou spolupráci a aplikaci v měřicím přístroji. Důraz je kladen na samostatný návrh mikropočítače pro vestavbu do měřicího přístroje. V laboratorních cvičeních jsou řešeny 3 projekty návrhu přístrojů řízených mikrořadičem řady 8051.

 

Bližší informace naleznete na http://www.feld.cvut.cz/education/bk/predmety/01/45/p14535.html.

 

 

 

 

2006 Katedra měření