X38SZP Senzory a převodníky

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
X38SZP
Název: 
Senzory a převodníky
Garant: 
Ripka P.
Vyučující: 
Platil A., Ripka P.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2+2
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
X
Etapa: 
B
Role: 
-

Poslední novinky na webu

 • 13.3.2009 - Mírná inovace návodů k úlohám 4, 8, 9, 10.

1. Požadavky ke zkoušce

Podrobné osnovy

Rozsah látky požadované ke zkoušce z předmětu K13138 - "Senzory a převodníky":

 • Odpřednášená látka a látka obsažená ve cvičeních
 • Převážná část odpřednášené látky je obsažena ve skriptech: Ripka, Ďaďo, Kreidl, Novák : -"Senzory a převodníky", Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Během semestru budou provedeny 2 kontrolní testy, sestavené z teoretických otázek zahrnujících odpřednášenou látku, cvičení a příklad výpočtu vlastností senzoru nebo měřicího obvodu.

Testy se konají v 6. a 10. týdnu na konci cvičení. Každý test na cvičení je hodnocen max. 11 body , které budou započteny do bodování závěrečné zkoušky

Ke zkoušce je student připuštěn pouze pokud má zápočet z předmětu (v případě předtermínu individuální výjimky povoluje cvičící). Podmínky zápočtu jsou uvedeny dále.

Zkouška je písemná s časem vymezeným na 90 min.

Přednáškové slajdy:

1. Úvod

2. Poloha1, Poloha2

3. Zrychlení a rychlost

video Coriolis

4. Síla

5. Tlak

6. Průtok

7. Teplota-kontaktní

8. Teplota-bezkontaktní

9. Senzory ionizujícího záření

10. Chemické senzory

11. Senzorové sběrnice

2.Cvičení

 • Návody lze najít ve skriptech Senzory a převodníky - Laboratorní cvičení, autoři: A. Platil, P. Ripka, ČVUT 2006.
 • Zkrácenou, více aktuální verzi návodů úloh v PDF formátu na cvičení z předmětu Senzory a převodníky najdete zde (viz níže).
 • Pozor na problémy při tisku řeckých písmen a dalších symbolů.
 • Zcela aktuální verze návodů je k dispozici v laboratoři.

2.1. Podmínky zápočtu 

 1. Posluchač je povinen se zúčastnit všech cvičení . Omluvené absence je možné po dohodě se cvičícími nahradit s jinou skupinou. Nahrazené cvičení potvrzuje cvičící svým podpisem u naměřených hodnot v laboratorním sešitě.
 2. Postup a naměřené výsledky každý posluchač zaznamenává během cvičení do sešitu.Zápis o měření bude obsahovat : název úlohy, stručný teoretický úvod, stručně úkol měření, schéma zapojení, použité přístroje, naměřené a vypočtené hodnoty, ev. požadované vypočítané příklady, grafy a závěry.
 3. Během semestru budou provedeny 2 kontrolní testy , sestavené z teoretických otázek zahrnujících odpřednášenou látku, cvičení a příklad výpočtu vlastností senzoru nebo měřicího obvodu. Testy se konají v 5. a 10. týdnu na konci cvičení. Každý test na cvičení je hodnocen max. 11 body, které budou započteny do bodování závěrečné zkoušky.
 4. Vzhledem k různorodosti měřených úloh je důležité, aby se každý student seznámil s podstatou měřené úlohy, zejména fyzikálním principem senzoru, před příchodem na cvičení. Aktuální verze návodů k úlohám je těchto stránkách. Ke studiu lze využít i skripta Platil, Ripka: "Senzory - Laboratorní cvičení" (ČVUT 2004, nebo 2006), příp. skripta na přednášky Ripka, Ďaďo, Kreidl, Novák : -"Senzory a převodníky", Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.  
 5. Podmínkou získání zápočtu je mimo úplné docházky průběžné vedení zápisů o měření dle bodu 2. během celého semestru
 6.  Body za cvičení: za každou odcvičenou úlohu lze získat 1,5 bodu za těchto předpokladů:
 • Laboratorní sešit je vázaný a psaný vlastní rukou
 • Student přijde na cvičení připraven a v sešitě má stručné zadání úlohy a teoretický úvod (hlavně potřebné vzorce)
 • Před odchodem ze cvičení předvede cvičícímu naměřené výsledky a ev. výpočty
 • Student přinese v sešitě vypracovaný protokol o měření na následující cvičení a předloží ke kontrole. Případné nedostatky odstraní do dalšího cvičení. 

Celkem lze tímto způsobem získat max. 18 bodů za 12 odcvičených úloh. Pokud z nějakého důvodu některé cvičení odpadne, pro zájemce budou zajištěna náhradní cvičení

2.2 Podmínky všeobecné :

 • Studenti měří úlohy samostatně nebo po dvojicích. Cvičící může povolit účast třetího studenta, který úlohu nahrazuje.
 • Náhrady je třeba domluvit předem s oběma cvičícími: kmenovým i náhradním.
 • Body za cvičení uděluje pouze kmenový cvičící.
 • V laboratoři není studentům dovoleno používat mobilní telefony a jíst.
 • Svrchní oděv a velká zavazadla prosím odkládejte v šatně.

2.3. Zvláštní pravidla pro stálé hosty

Studentovi, který opakuje předmět, může cvičící udělit zápočet bez opakování všech cvičení za těchto podmínek: 

 1. je třeba předložit starý sešit a prokázat dobrou znalost problematiky
 2. neodcvičené nebo nedostatečně zpracované úlohy je třeba znovu odcvičit a zpracovat do sešitu 
 3. Testy během semestru je třeba zopakovat.

2.4. Úlohy

Během semestru se cvičí celkem 12 úloh ve dvou sériích. Přibližně v polovině semestru jsou úlohy první série vyměněny za úlohy série druhé. Je tedy nutno si co nejdříve zameškané úlohy nahradit neb nemusí být poději k dispozici.

 

2.4.1. Seznam všech úloh a PDF dokumentace k nim

Nemáte-li Acrobat Reader stáhněte si versi příslušnou pro váš systém z webu firmy Adobe . Pro správné přečtení návodů je nutno nainstalovat versi 4.0 nebo vyšší

1. Polovodičové senzory teploty (Druhá série úloh)

2. Odporové teploměry (Druhá série úloh)

3. Bezdotykové měření teploty (Druhá série úloh)

                    ZDE naleznete vysvětlení základních pojmů z oblasti pyrometrie včetně názorných Java aplikací (vyžadující Java Runtime Enviroment)

4. Korelační měření rychlosti pohybu (První série úloh)

                    podrobnější popis

5. Termoelektrické články (Druhá série úloh)

6. Tenzometrické měření síly a kroutícího momentu (První serie úloh)

7. Měření mechanického napětí "Dynamické napětí" (První serie úloh)

                    Doplňující informace k úloze 7: 7-FAQ.pdf

8. Tlakoměry (První série úloh)

9. Rychlostní průtokoměry kapalin (První série úloh)

                    opravená tabulka turbínky

                    Doplňující informace k úloze 9: 9-FAQ.pdf

10. Senzory k měření polohy - induktosyn, LVDT, ultrazvukový sensor (První série úloh)

11. Chemické senzory - Měření vlhkosti vzduchu a měření koncentrace těkavých par (Druhá série úloh úloh)

12. Měření konduktivity kapalin - Necvičí se!

13. Měřiče radioaktivního záření (Měří se výjimečně - Druhá série úloh)

14. Akcelerometry (První série úloh)

Popis synchronní detekce (A.Platil)

 

2.4.2. Úlohy první série

4. Korelační měření rychlosti pohybu
6. Měření síly a kroutícího momentu.
7. Měření mechanického napětí .
8. Tlakoměry
9. Průtok
10. Senzory k měření polohy
14. Akcelerometr

Podtržené úlohy je třeba odcvičit během první poloviny semestru.

2.4.3. Úlohy druhé série

Úlohami druhé série jsou pochopitelně úlohy zbývající.

3. Systém bodování

Body ze cvičení :
12 x 1,5 tj. 18
Body z testů ze semestru
2 x 11 tj. 22
Body z testu u zkoušky 60

Celkem 100

Hodnocení:

 

Klasifikační stupeň ECTS

A

B

C

D

E

F

Bodové hodnocení

100-90

89-80

79-70

69-60

59-50

< 50

Slovně

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

 

4. Zkouška

Podoba zkoušky :
1. část
test (typicky 10 zatrhávacích otázek) za maximálně 10 bodů
2. část
teoretická otázka: typicky popsat a vysvětlit slepý obrázek ze skript (přednáškových nebo na cvičení), maximální zisk 20 bodů

3. část
počítací příklad, na který bude k dispozici maximálně 35 minut za maximálně 30 bodů

Celkem lze u zkoušky získat maximálně 60 bodů.

 

Ochrannou ruku nad předmětem drží Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Hlavním garantem laboratorních cvičení Ing. Antonín Platil, Ph.D.